ریشه پیر،نوئی،مغان۰۰۰ ۰۰۰۰و عناوین،اثار= *آثار و بناهای تاریخی*=

= *آثار و بناهای تاریخی*= *در  استان* *کهگیلویه و بویراحمد.* *پژوهشگر:یارمحمدبهگام* چنانکه می دانیم زبان و فرهنگ عامل شناخت و پیوستگی هویت واصالت اقوام می باشند•براین اساس ریشه یابی ومعناشناسی…